Wykształcenie

logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny oligofrenopedagog, surdopedagog

Joanna Krzych

Neurologopeda, pedagog specjalny, mgr edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Z zawodu jestem nauczycielem i terapeutą. Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą prowadząc zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne, naukę czytania oraz terapię mowy. Mam doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym autyzmem, niedosłuchem, implantem ślimakowym. Prowadzę terapię logopedyczną i neurologopedyczną z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi po incydentach neurologicznych. Jestem zwolenniczką terapii neurobiologicznej i pracy Metodą Krakowską. Pracuję w oparciu o intencję komunikacyjną i stawiam na programowanie języka. Dzieci, osoby dorosłe oraz opiekunów osób niemówiących wspieram w stosowaniu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC. W celach komunikacyjnych zachęcam do zastosowania programu z syntezą mowy, przeznaczonego do komunikacji osób mających poważne problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy – MÓWIK

Kursy i szkolenia:

 • Terapia neurobiologiczna.
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych.
 • Narzędzie M-CHAT – R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka w kierunku ASD.
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania.
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu.
 • Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej.
 • Neurosensoryczna Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych według Swietłany Masgutowej.
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy.
 • Metoda Knillów.
 • Ruch Rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne.
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii PIKTOGRAMY – komunikacja alternatywna i wspomagająca komunikację językową systemem znakowo-obrazkowym.
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się AAC.
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiąch.
  CERTYFIKATY
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.
 • Problemy diagnozy i terapii neurologopedycznej pacjentów z afazją i dyzartrią.
 • Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu.
 • Diagnoza i terapia afazji.
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej.
 • MAKATON.

Informacje dodatkowe

...