Regulamin szkoleń oraz warsztatów

organizowanych przez Fabrykę Terapii Aleksandra Furmańska.

A. Organizacja szkolenia

 1. Organizatorem szkoleń, kursów i warsztatów jest Fabryka Terapii Aleksandra Furmańska, z siedzibą ul. Łukasińskiego 116, 71-215 Szczecin.
 2. W zależności od rodzaju szkolenia i liczby uczestników zajęcia odbywają się sali wykładowej w siedzibie organizatora lub specjalnie wynajętej sali konferencyjnej w innym obiekcie.
 3. O dokładnym miejscu szkolenia organizator informuje na stronie internetowej, facebooku oraz wysyłając e-mail do uczestników najpóźniej 5 dni przed planowanym szkoleniem.
 4. Autorem programu szkoleń, kursów i warsztatów zamieszczonych na stronie internetowej jest wykładowca. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną stronę szkolenia.

B. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Warunkiem rezerwacji miejsca jest wysłanie zgłoszenie poprzez e-mail lub wiadomości za pośrednictwem facebooka (na profil Fabryka Terapii) oraz opłacenie zaliczki w wysokości podanej przez organizatora za dane szkolenie do daty zawartej w informacji o danym szkoleniu. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może skutkować anulowaniem zgłoszenia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie pełnej kwoty za dane szkolenie najpóźniej do dnia wyznaczonego przez organizatora w informacji o szkoleniu.
 3. Wpłat należy dokonywać na konto bankowe, w tytule wpisując nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

C. Rezygnacja z udziału w szkoleniu

 1. O rezygnacji z udziału w szkoleniu należy poinformować organizatora drogą mailową lub za pośrednictwem facebooka.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na więcej niż 20 dni przed planowanym szkoleniem uczestnikowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. W razie rezygnacji po tym terminie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

D. Zmiana terminu lub odwołanie szkolenia

 1. W przypadku zmiany terminu szkolenia uczestnicy mogą zdecydować czy wezmą udział w szkoleniu w nowym terminie. W przeciwnym wypadku otrzymają zwrot całości wpłaconej kwoty.
 2. W przypadku odwołania szkolenia, uczestnicy otrzymają zwrot całości wpłaconej kwoty za szkolenie.

E. Informacje dodatkowe

 1. Materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi, zabrania się kopiowania ich całości lub fragmentów bez uzyskania zgody autora.
 2. Zabrania się używania wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. Szkolenia, kursy i warsztaty organizowane przez Fabrykę Terapii Aleksandra Furmańska mają charakter szkoleń doskonalących dla specjalistów, co oznacza, że wiedzę z nich wyniesioną można wykorzystywać wyłącznie do pracy z pacjentami. Uczestnictwo w naszych kursach nie uprawnia do prowadzenia szkoleń dla dorosłych.
 4. Dane osobowe podawane przez uczestników potrzebne są do wystawienia certyfikatu/zaświadczenia oraz służą do komunikacji z uczestnikiem, traktowane są jako dane poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.