Metoda Strukturalna

metoda

nauka czytania i pisania uczniów z deficytami rozwojowymi. Autorką metody jest dr Joanna Guzik-Iwińska, doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta z zakresu psychoedukacji, wykładowca akademicki.

Jak powstała Metoda Strukturalna?

Autorka metody, podczas wieloletniej pracy z uczniami z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi deficytami rozwojowymi poszukiwała nowatorskich rozwiązań metodycznych umożliwiających skuteczną naukę czytania i pisania swoich uczniów. Zachęcona przez prof.

Martę Bogdanowicz, opracowała i wydała Metodę Strukturalną. Wysoka skuteczność metody została potwierdzona w badaniach naukowych; metoda posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Opis metody

Metoda Strukturalna należy do analityczno-syntetycznych, sekwencyjnych metod nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby. Uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania i pisania. Pomoce do nauki umożliwiają intensywny trening oraz automatyzację tych umiejętności.

Terapię Metodą Strukturalną poprzedza diagnoza z wykorzystaniem Kart Oceny Czytania i Pisania KOCP. Narzędzie to przeznaczone jest do oceny poziomu umiejętności czytania i pisania. Określa także, jakie deficyty i w jakim stopniu, utrudniają nabywanie kompetencji w obszarze komunikacji pisemnej.

Dla kogo przeznaczona jest metoda?

Metoda Strukturalna jest skuteczna w pracy z osobami, które mają trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej

Deficyty te najczęściej występują u osób z:

 • dysleksją rozwojową,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • niedosłuchem,
 • niedowidzeniem,
 • dyslalią,
 • dyzartrią,
 • afazją,
 • ADHD,
 • autyzmem i zespołem Aspergera,
 • zaburzeniami zachowania,
 • innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania (np. utratą tych umiejętności po udarach,wypadkach i uszkodzeniach mózgu.